Hỗ trợ hiển thị hình ảnh tác giả trên google

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Xem: 3900 | Cật nhập: 7/14/2019 7:52:59 AM | RSS

Phiên bản web của chúng ta có gì mới:

- Hỗ trợ tác giả trên google:

Tiêu chuẩn: http://schema.org/Recipe

Nếu khách hàng có logo (Quản trị website / Cấu hình trang web) nếu có logo, hệ thống trả về đoạn code sau

<div style="margin-top: -1px; position: fixed; text-indent: -99999px; top: -999999999px;" itemscope itemtype="http://schema.org/Recipe">

<span itemprop="name">Thế giới hosting chất luợng caospan>

By <span itemprop="author">http://www.thegioihosting.us/span>

<meta itemprop="datePublished" content="12/25/2012">12/25/2012

<img itemprop="image" class="lazy" data-original="http://thegioihosting.us:7757/mediaroot/media/userfiles/useruploads/1/image/logo.png" />

div>

Kết quả trên tìm kiếm

Hỗ trợ hiển thị hình ảnh tác giả trên google

Giải thích:

Hệ thống tự động lấy tiêu đề trang web, kết hợp với ngày có hiệu lực của hợp đồng và tất nhiên cùng với logo của khách hàng. Các anh chị nên tư vấn cho khách hàng up lên máy chủ logo có hình vuông (vì google sẽ tự cắt hình, chỉ hiển thị hình vuông)

<div style="margin-top: -1px; position: fixed; text-indent: -99999px; top: -999999999px;" itemscope itemtype="http://schema.org/Recipe">

<span itemprop="name">Tiêu đề trang webspan>

By <span itemprop="author">Tên trang webspan>

<meta itemprop="datePublished" content="Ngày ký hợp đồng">Ngày ký hợp đồng

<img itemprop="image" class="lazy" data-original="Logo của khách hàng" />

div>